Verzorgingsstaat – toelichting & bibliografische notitie

27 Oct 2010

Toelichting
• Volgen Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal is de verzorgingsstaat de staat die het welzijn van zijn burgers verzekert door sociale voorzieningen als ouderdoms- en werkloosheidsuitkering, pensioenregeling, weduwen- en wezenwet e.d. In dat woordenboek wordt daartegenover de nachtwakerstaat als volgt omschreven: staatsbestel waarin de handhaving van orde en gezag de primaire functie van de overheid is.
• In de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1953) en in de onderscheiden internationale verklaringen en verdragen komt tot uitdrukking dat de staat op veel meer terreinen dat het sociale terrein zorg draagt. (Zie onderstaande bibliografische notitie.)
• Aandachtsvelden, waar zorg besteed wordt door de staat, zijn onder meer: werkgelegenheid, onderwijs, gezondheid, kinderbescherming, opvoeding, wetenschap, kunst, sport, milieu, flora & fauna, defensie, immigratie, etc.
• In de Nieuwe Nederlandse Grondwet is staatszorg niet synoniem met zorg van de staat, in casu van de regering, de overheid. Staatszorg is daar de zorg van de overheden, de publieke en particuliere instanties en de burgers. Daarbij dragen de burgers de eindverantwoordelijkheid. 
 
Bibliografische notitie
• In de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1953) staan bepalingen, waarin staat dat de staat, c.q. de overheid, de regering, zorg dien te besteden aan: voldoende werkgelegenheid, rechtspositie, bescherming, medezeggenschap en vrije keuze van werknemers (artikel 19); bestaanszekerheid, spreiding van welvaart, sociale zekerheid en bijstand van Nederlanders hier te lande (artikel 20); bewoonbaarheid van het land en de bescherming en de verbetering van het milieu (artikel 21); volksgezondheid, woongelegenheid; maatschappelijke en culturele ontplooiing, vrije tijdsbesteding (artikel 22); onderwijs(artikel 23).
• Ook in Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet (2006) van Jan Willem Sap staan in gelijke bewoordingen als die in de Grondwet verschillende bepalingen over waar de staat, c.q. de overheid, de regering, zorg dient te besteden (de artikelen 29 tot en met 33).
• In ‘Proeve van een Grondwet’ (2008) van prof. mr. C.A.J.M.Kortmann staan geen bepalingen over Nederland als verzorgingsstaat.
• In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) bepaalt artikel 22het volgende: “Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.” De artikelen 22 tot en met 27 gaan over afzonderlijke zorggebieden, zoals arbeid, vrije tijd, gezondheid, bijstand en onderwijs.
• In de Verklaring van de Rechten van het Kind (1959) doet de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in de Preambule een beroep op ouders, op mannen en vrouwen persoonlijk, op particuliere organisaties, op plaatselijke autoriteiten en nationale regeringen om de rechten van het kind te erkennen en de nalevering daarvan na te streven door wettelijke en andere maatregelen.
• In het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) staan in de artikelen 17 tot en met 40 bepalingen waaraan de Staten, die partij zijn bij dit verdrag, gehouden zijn bij de belangenbehartiging van het kind op uiteenlopende terreinen, zoals bij opvoeding, rechtsbescherming, vluchtelingenstatus, adoptie, gehandicapt zijn, gezondheidszorg, sociale zekerheid, onderwijs, minderhedenstatus, recreatie, economische exploitatie, verdovende middelen, seksueel misbruik, kinderhandel, bestraffing, oorlogssituaties.
• In het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten  (1966) staan in Deel III, de artikelen 6 tot en met 15, bepalingen waaraan de Staten, die partij zijn bij dit verdrag, gehouden zijn bij de belangenbehartiging van een ieder op uiteenlopende terreinen, zoals arbeid, sociale zekerheid, gezondheid, onderwijs, culturele ontwikkeling, wetenschapsbeoefening en kunstbeoefening.
• In Wikipedia staat op de site Verzorgingsstaat informatie over de verzorgingsstaat, onder andere in Nederland. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzorgingsstaat .
• In Wikipedia staat op de site Nachtwakersstaat informatie over de nachtwakersstaat. Zie:http://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtwakersstaat .

E-mail deze pagina

Aan:
Van:

Zend deze pagina door via e-mail

Omhoog
Terug naar boven