Onze machtsverdeling – toelichting & bibliografische notitie

27 Oct 2010

Toelichting
• Ervan uitgaande dat er in de democratie het verschijnsel macht beheerst dient te worden en dat onevenredige machtsverdeling vermeden dient te worden, moeten met name de drie grote machtsgebieden, namelijk de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht enerzijds goed van elkaar onderscheiden c.q. gescheiden worden en anderzijds tot een werkbaar geheel op elkaar afgestemd.  In de gewone wetgeving moet dit tot uitdrukking komen.

Bibliografische notitie
• In de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1983) staat dat de ministerraad gaat over het algemeen regeringsbeleid (artikel 45), dat de vaststelling van de wetten geschiedt door de regering en de Staten-Generaal (artikel 81), dat de rechterlijke macht geschillen en strafbare feiten moet berechten (artikelen 112 en 113), en dat de rechter niet in de beoordeling treedt van de grondwettigheid van wetten en verdragen (artikel 34). Voorts staan er allerlei detailbepalingen en bepalingen dat organieke wetten het een en ander nader regelen.
• In Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet (2006) van Jan Willem Sap staat dat de  wetgevende macht gezamenlijk wordt uitgeoefend door de regering (de Koning en de minsisters) en de Staten-Generaal (Tweede Kamer en Eerste Kamer), dat de uitvoerende macht bij de regering berust en dat de rechterlijke macht wordt uitgeoefend door de gerechten (artikelen 36, 37, 38 en 41). Voorts staan er allerlei detailbepalingen en bepalingen dat organieke wetten het een en ander nader regelen.
• In ‘Proeve van een Grondwet’ (2008) van prof. mr. C.A.J.M.Kortmann staat dat het parlement de wetten vaststelt (artikel 8), dat de regering belast is met het rijksbeleid (artikel 13) en dat de rechter onafhankelijk is (artikel 18). Voorts staan er allerlei detailbepalingen en bepalingen dat organieke wetten het een en ander nader regelen.
• In Wikipedia staat op de site Trias politica informatie over het begrip trias politica. Zie:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Trias_politica

E-mail deze pagina

Aan:
Van:

Zend deze pagina door via e-mail

Omhoog
Terug naar boven