Onderwijs – toelichting & bibliografische notitie

27 Oct 2010

 Toelichting

· Onderwijs is theoretische kennisoverdracht en het leren van praktische vaardigheden, met daarmee gepaard gaande vorming. 

· Onderwijs vindt ruimtelijk plaats, zowel thuis, op school, op het werk als in verenigingsverband.

· Onderwijs vindt in de tijd plaats van de wieg tot het graf: de éducation permanente. 

· Onderwijs vindt op verschillende niveaus  plaats (basis, middelbaar en hoger). 

· Onderwijs strekt zich uit over verschillende terreinen (verschillende disciplines) .

· Onderwijs is van persoonlijk, cultureel en maatschappelijk belang. 

· Sommig onderwijs is algemeen noodzakelijk, met name op gebied van taal (tegengaan van analfabetisme).

· Sommig onderwijs wordt met gemeenschapsmiddelen gefinancierd.


 Bibliografische notitie

· In de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1953) gaan in Hoofdstuk I, getiteld ‘Grondrechten’, artikel 23 (niet getiteld) acht punten over het onderwijs. Deze punten betreffen de zorg, de vrijheid, de deugdelijkheid, de bekostiging, de beschikbaarheid en de verslaggeving inzake het onderwijs.

· In Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet (2006) van Jan Willem Sap zijn in Titel I, getiteld. ‘Algemene Bepalingen’, Artikel 33 (niet getiteld) de acht punten van  De Herziene Grondwet (1953) integraal overgenomen.

· In ‘Proeve van een Grondwet’ (2008) van prof. mr. C.A.J.M.Kortmann staat in de paragraaf “Grondrechten’ onder Artikel 3.1 inzake onderwijs niet meer dan – met enig voorbehoud – de volgende bepaling: “Iedereen die zich in Nederland bevindt heeft het recht op het vrij geven van onderwijs”. 

· In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) is artikel 26 met 3 punten aan het onderwijs gewijd. Deze betreffen onder meer het algemene recht op onderwijs, de bekostiging ervan, de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid in het onderwijs en de vrije keuze van het onderwijs.

. In het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (1966) zijn de artikelen 13 en 14 aan het onderwijs gewijd. Deze artikelen betreffen onder meer: het algemene recht op onderwijs; de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en van het besef van haar waardigheid; de bevordering van  vredelievendheid, vriendschap en respect; het kosteloos beschikbaar stellen, alsmede het verplicht stellen van het primaire onderwijs; het geleidelijk aan algemeen invoeren en kosteloos maken van het secundaire onderwijs; het op basis van bekwaamheid geleidelijk aan beschikbaar stellen en kosteloos maken van het tertiaire onderwijs; de ontwikkeling van een stelsel van scholen op alle drie niveaus; de ontwikkeling van een passend stelsel van studiebeurzen; de voortdurende verbetering van de materiële omstandigheden van het onderwijzend personeel; de eerbiediging van de vrijheid om, naast de door de overheid opgerichte scholen, scholen te stichten die, voldoende aan de minimumnormen van de Staat, overeenkomen met de overtuiging van betrokken ouders of wettige voogden.

· In de Verklaring van de Rechten van het Kind (1959) is Beginsel 7 gewijd aan het onderwijs. Het betreft onder meer het recht op, de verplichting tot, de bekostiging van het onderwijs, de algemene ontwikkeling, het persoonlijk oordeel en het zedelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef. “De belangen van het kind behoren het leidend beginsel te zijn….”. 

· In het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) zijn in het bijzonder de artikelen 12, 13, 19 en 29 aan het onderwijs gewijd. Deze betreffen onder meer het respecteren, het niet indoctrineren, het beschermen , de zoveel mogelijke ontplooiing van het kind, het bijbrengen bij het kind van verantwoordelijkheid, van eerbied voor onder andere de rechten van de mens, de cultuur en de natuurlijke omgeving. 


E-mail deze pagina

Aan:
Van:

Zend deze pagina door via e-mail

Omhoog
Terug naar boven