Milieu / Flora en Fauna – toelichting & bibliografische notitie

27 Oct 2010

Toelichting

 • De huidige zorg voor het milieu, de flora en de fauna, klinkt niet door in de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1983), evenmin in universele en internationale verklaringen en verdragen in de tweede helft van de 20ste eeuw. Er wordt nauwelijks aandacht aan besteed.
 • Vanzelfsprekend is de beïnvloedbaarheid door de mens van de miljoenen jaren durende planeet aarde – onderdeel van het zonnestelsel en de Melkweg – met zijn verschillende geologische tijdperken, beperkt.
 • De egocentrische en antropocentrische instelling dient vervangen te worden door de ecocentrische attitude: ecosystemen – zoals planten, dieren, wateren, natuurgebieden, landschappen – dienen te kunnen voortbestaan.
 • Milieu- en natuurgrenzen (internationaal, nationaal en locaal) dienen te worden erkend. Er dient zo weinig mogelijk en zo goed mogelijk te worden geproduceerd, getransporteerd en geconsumeerd. De alom erkende waarden vrijheid, efficiency en recreatie zijn betrekkelijk geworden.
 • In het besef dat de natuur kwetsbaar is en dat de hulpbronnen en grondstoffen beperkt zijn, dient de menselijke maat matigheid te zijn.
 • In het licht van de huidige milieuproblematiek dienen de Nederlanders de totaal objectiverende houding tegenover de werkelijkheid achterwege te laten en een vernieuwde houding aan te nemen, waar ruimte is voor ontmoeting met subjecten. Deze vernieuwde houding wordt gekenmerkt door eerbied en heeft daarmee een religieus karakter.
 • Het probleem van de overbevolking in Nederland en de rest van de wereld, verdient onze aandacht en zorg.
 • Het probleem van het misbruik van dieren dient ons ter harte te gaan. Ook dieren hebben rechten en zijn niet te reduceren tot gebruiksvoorwerpen.
 • Het probleem van de vervuiling van de aarde en de uitputting van de grondstoffen verdient onze aandacht en zorg.


Bibliografische notitie

 • In de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1983) staat in artikel 21 dat de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Hetzelfde staat in artikel 31 van Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet (2006) van Jan Willem Sap. In ‘Proeve van een Grondwet’ (2008) van prof. mr. C.A.J.M.Kortmann staat geen bepaling over het milieu en de flora en fauna.
 • In het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (1966) staat in artikel 1.2 dat alle volken ter verwezenlijking van hun doeleinden vrijelijk kunnen beschikken over hun natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen.
 • In het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (1966) staat hetzelfde artikel 1.2 als hierboven aangehaald. In artikel 11.2 staat dat het fundamentele recht van een ieder wordt erkend, dat een ieder gevrijwaard is tegen honger en dat de agrarische stelsels zodanig worden ontwikkeld en gereorganiseerd dat de meest doelmatige ontwikkeling en benutting van natuurlijke hulpbronnen wordt verkregen.

E-mail deze pagina

Aan:
Van:

Zend deze pagina door via e-mail

Omhoog
Terug naar boven