Logboek 2008

Het logboek bevat berichten over opmerkelijke ontwikkelingen bij  de totstandkoming van de Nieuwe Nederlandse Grondwet

donderdag 11 december 2008        Deliberatieve democratie 
Professor Wim Couwenberg, hoofdredacteur/directeur van Civis Mundi, Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur (zie www.civismundi.nl ), stuurde voor het onderdeel ‘ons staatsburgerschap’ van de nieuwe grondwet een bijdrage van zijn hand, getiteld ‘Burgerschapsproblematiek opnieuw ter discussie’. In deze bijdrage etaleert en situeert Couwenberg de verschillende typen burgerschap, namelijk het particuliere burgerschap, het sociale, democratische (staats)burgerschap, het corporatieve burgerschap, het institutionele burgerschap en het politieke burgerschap, alsmede het Europese burgerschap en het wereldburgerschap. Het artikel wordt in Civis Mundi 2, 2009 gepubliceerd (themanummer over dit onderwerp). Couwenberg schreef bij deze zending: “Ik ga gaarne akkoord met uw vijf stellingen over een nieuwe Nederlandse grondwet. Zoals u weet, heeft de Nationale Conventie, die eind 2005 is ingesteld, daarvoor ook al gepleit. Dit is het enige voorstel dat het huidige kabinet heeft overgenomen. Een nieuwe Nederlandse grondwet is daarmee een reëel politiek perspectief geworden, waaraan u met uw interactieve website een heel relevante bijdrage kunt leveren. Het idee om bottom up ideeën te verzamelen voor een nieuwe Nederlandse Grondwet is een prachtige toepassing van het idee van deliberatieve democratie. Ik complimenteer u daarmee van harte en wens u veel succes”.  (Zie de pagina ‘Verder lezen’.) CS
——————————————————————
dinsdag 9 december 2008        Adhesie (2)
Het bestuur van het Forum voor Democratische Ontwikkeling heeft in zijn vergadering van 8/12 besloten dat het forum gaat participeren in de onderneming, die gericht is op het via de website van onderaf samenstellen van de Nieuwe Nederlandse Grondwet. Het bestuur is enthousiast over het project en heeft daarvoor geld ter beschikking gesteld. Op maandag 22/12 wordt het bestuursbesluit concreet uitgewerkt. Dan wordt ook bekeken welke andere organisaties bij het project kunnen worden betrokken. CS
——————————————————
zaterdagmiddag 29 november 2008      Adhesie (1)
Het Forum voor Democratische Ontwikkeling (FDO; zie www.forumdemocratie.nl ) kwam met de suggestie om met ons samen te werken bij het van onderaf samenstellen van de Nieuwe Nederlandse Grondwet. Doel van het FDO is het bevorderen van de belangstelling voor en betrokkenheid bij de democratie en de rechtsstaat. Daarbij staat de betrokkenheid van de individuele burger centraal. Het FDO ondersteunt initiatieven van derden door middel van inhoudelijke en/of financiële bijdragen. De thema’s van het FDO zijn: burger, democratie en grondwet. In de loop van de komende week wordt met het FDO de mogelijkheid besproken om de ook door ons gewenste samenwerking in de vorm van een welomschreven project te gieten . CS
—————————————————
zondagavond 23 november 2008     Handvest Verantwoordelijk Burgerschap
Minister Guusje ter Horst berichtte in de Volkskrant van 18 november dat het kabinet aan een ‘Handvest Verantwoordelijk Burgerschap’ werkt met een daarbij horende ‘Waardencatalogus’. Zij vertelde dat er over dit document al een eerste goede bespreking in het kabinet was geweest. Haar mededeling ligt in de lijn met wat de koningin in de troonrede op 16 september zei: “Er komt een Handvest verantwoordelijk burgerschap”.  In reacties in de pers op de aankondiging van de minster werd de vraag gesteld of het wel de taak van het kabinet is om met een dergelijk stuk (“een seculiere catechismus”) te komen, en of het wel gepast is dat het kabinet iets dergelijks doet, “terwijl een aantal leden uit dit kabinet normen en waarden met voeten treedt”. Zelf ben ik van oordeel dat bedoeld handvest een onderdeel van de Nieuwe Nederlandse Grondwet behoort te zijn en dat de opstelling ervan geen taak van het kabinet maar van het volk is. Je zou wensen dat het kabinet oog zou krijgen voor deze interactieve website. Deze beoogt een van onderaf opgestelde grondwet welke een houvast biedt voor het gezamenlijk verantwoord in het leven staan. Mogelijke bedreigingen – van buiten af én van binnen uit – kunnen daarmee beter het hoofd worden geboden. (CS)

———————————————————————

vrijdagavond 14 november 2008      Gemeenschappelijke grondslag
Prof.dr. Wim Couwenberg attendeerde op zijn artikel ‘De grondwet als bron van normativiteit en identiteit’(CM 4 2003). Daarin stelt hij dat Nederland een weinig inspirerende en integrerende grondwet heeft, dat er bij het gros van de bevolking nauwelijks enige emotionele binding met de grondwet bestaat, dat dit ook geldt voor de gemiddelde jurist, en dat in het publieke debat de grondwet lange tijd een betrekkelijk marginaal verschijnsel was. “De grondwet is hier niet geworden”, aldus Couwenberg, “wat de liberale staatsman Thorbecke er in 1848 mee beoogde, t.w. een nationale kracht, een grondwet van en voor de burgers”. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Bondsrepubliek Duitsland, waar na de oorlog de grondwet is opgewaardeerd tot gemeenschappelijke geestelijk-zedelijke grondslag van de samenleving. Couwenberg legt ook verband tussen de ontwikkeling van de Europese en de Nederlandse grondwet. (Zie pagina ‘Verder lezen’.) CS