Immigratie / Emigratie – toelichting & bibliografische notitie

27 Oct 2010

Toelichting

 • Migratie is, vriendschappelijk dan wel vijandig, van alle tijden. Ook het zoeken van asiel is van alle tijden.
 • In het huidige tijdsbestek is migratie wereldwijd een opmerkelijk verschijnsel, meer voorkomend dan voorheen. Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken http://www.minbuza.nl/ staat hierover onder het kopje ‘Migratie en ontwikkeling’ het volgende: “Wij leven in een tijd waarin landsgrenzen vervagen. Mensen reizen meer dan ooit tevoren en verblijven ook steeds vaker voor langere tijd in een ander land. Wereldwijd is het aantal migranten sinds 1960 meer dan verdubbeld: van 75 miljoen naar ongeveer 200 miljoen in 2007. Omdat migranten met verschillende landen nauwe banden onderhouden, worden zij in toenemende mate gezien als een potentiële bron van ontwikkeling voor het land van herkomst. Door geld naar huis te sturen en hun opgedane kennis en vaardigheden in te zetten voor de sociaal-economische en politieke ontwikkeling in hun land, kunnen zij een positieve bijdrage leveren aan de armoedebestrijding. De relatie tussen migratie en ontwikkeling is echter niet eenduidig. Om het ontwikkelingsproces door migratie op gang te krijgen zijn gunstige economische en politieke omstandigheden vereist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt zich hiermee bezig”.
 • Voor Nederland is immigratie belangrijk. Op de website van het ministerie van Justitie http://www.justitie.nl/ staat onder het kopje ‘Modern immigratiebeleid’ het volgende: “Nederland wil een welvarend land blijven, met een open economie, wetenschap op hoog niveau en een bloeiende cultuur. Onze welvaart, ons welzijn en onze internationale concurrentiepositie worden versterkt door werknemers en kennis uit het buitenland. Soms is bepaalde kennis of kunde in Nederland en zelfs binnen de Europese Unie niet beschikbaar. Nederland heeft dan mensen uit het buitenland nodig. Denk bijvoorbeeld aan een topchirurg uit Amerika, een ICT’er uit India, of een student uit China. Nederland moet dus open staan voor talent uit het buitenland. Bij elke aanvraag om iemand naar Nederland te laten komen, wordt gekeken of diegene een bijdrage kan leveren aan de Nederlandse samenleving. Het belang van Nederland telt. Is dat belang er niet, dan is de overheid streng. Maar wie kan bijdragen aan onze economie, wetenschap of cultuur, zal snel tot Nederland worden toegelaten. Met het moderne migratiebeleid worden de procedures snel en soepel waar het kan. Maar de overheid blijft streng waar dat moet”.
 • Om vooral economische redenen zijn in het huidige tijdsbestek West Europa en Noord Amerika bijzonder in trek in andere continenten. Een dicht bevolkt land als Nederland is genoodzaakt hier paal en perk te stellen tegen invasieachtige toestanden. Op de website van het ministerie van Justitie http://www.justitie.nl staat bij het onderwerp ‘Migratie’ het volgende: “Justitie staat voor rechtvaardige immigratie en menswaardige terugkeer. Justitie is verantwoordelijk voor de toelating van vreemdelingen in Nederland en voor de terugkeer van hen die niet (langer) in Nederland mogen blijven”.
 • Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Immigratiebeleid
 • Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Emigratie
 • Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_Verdrag_betreffende_de_Status_van_Vluchtelingen#Nederland


Bibliografische notitie

 • In de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1983) staat in artikel 2 dat de wet regelt wie Nederlander is, dat de wet de toelating en de uitzetting van vreemdelingen regelt en dat uitlevering slechts kan geschieden krachtens verdrag. Voorts staat in dit artikel dat een ieder het recht heeft het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald. .
 • Hetzelfde als het bovenstaande staat letterlijk in Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet (2006) van Jan Willem Sap in artikel 11.
 • In ‘Proeve van een Grondwet’ (2008) van prof. mr. C.A.J.M.Kortmann staat in artikel 3 dat iedereen die zich in Nederland bevindt het recht heeft het land te verlaten.
 • In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) staat in artikel 13 staat dat een ieder het recht heeft welk land dan ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren. In artikel 14 staat dat een ieder het recht heeft om in andere landen asiel te zoeken en genieten tegen vervolging, maar dat op dit recht geen beroep kan worden gedaan in geval van strafvervolging wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties. In artikel 15 staat dat een ieder recht heeft op een nationaliteit, dat aan niemand willekeurig zijn nationaliteit mag worden ontnoemen en dat ieder het recht heeft om van nationaliteit te veranderen.
 • In het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (1966) staat in artikel 12 dat een ieder voorwaardelijk het recht heeft welk land ook, met inbegrip van het eigen land, te verlaten en dat aan niemand willekeurig het recht mag worden ontnomen naar zijn eigen land terug te keren. In artikel 13 staat dat een vreemdeling, die wettig op het grondgebied van een Staat verblijft, slechts uit die Staat kan worden gezet krachtens een overeenkomstig de wet genomen beslissing en dat het hem voorwoordelijk is toegestaan zijn bezwaren tegen zijn uitzetting kenbaar te maken en opnieuw te doen beoordelen en zich hiervoor te laten vertegenwoordigen.
 • In het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) staat in artikel 12 dat een ieder voorwaardelijk het recht heeft welk land ook, met inbegrip van het eigen land, te verlaten  staat dat een kind, een minderjarige, van wie de ouders in verschillende Staten verblijven, het recht heeft persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks contacten met beide ouders te onderhouden en dat de Staten het recht van het kind en van zijn of haar ouders eerbiedigen om welk land ook, met inbegrip van het eigen land, voorwaardelijk te verlaten, en het eigen land binnen te gaan. In artikel 11 staat dat de Staten maatregelen nemen ter bestrijding van ongeoorloofde overbrenging van kinderen naar en het niet doen terugkeren van kinderen uit het buitenland.   /   In artikel 21 staat dat de Staten verzekeren dat voor het kind bij een interlandelijke adoptie is betrokken, waarborgen en normen gelden die gelijkwaardig zijn aan die welke bestaan bij de adoptie in eigen land en dat van geldelijk voordeel gen sprake is.   /   In artikel 22 staat dat de Staten waarborgen dat een kind dat de vluchtelingenstatus wil verkrijgen of dat als vluchteling wordt beschouwd, passende bescherming en humanitaire bijstand krijgt, ongeacht of het al dan niet door zijn of haar ouders of door iemand anders wordt begeleid.
 • In het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (2000) staat in artikel 15 dat iedere burger van de Europese Unie vrij is zich te vestigen in iedere lidstaat. In artikel 18 staat dat het asielrecht is gegarandeerd. In artikel 19 staat dat collectieve uitzetting is verboden.

E-mail deze pagina

Aan:
Van:

Zend deze pagina door via e-mail

Omhoog
Terug naar boven