Startpagina

16 Oct 2008

Nieuwe Nederlandse Grondwet

 • In een parlementaire democratie maakt de volksvertegenwoordiging de wetten.
 • In een volwaardige parlementaire democratie maakt het volk zelf zijn Grondwet.
 • Nederlander, laten we van onderaf werken aan de Nieuwe Nederlandse Grondwet.
 • Lever vanuit uw eigen leef- en werksituatie uw bijdrage op deze interactieve website.

 

nieuwe grondwet banner

 

Typering van de Nieuwe Nederlandse Grondwet

De Nieuwe Nederlandse Grondwet heeft de volgende tien kenmerken:

 1. Zij komt van onderaf tot stand. Bottom up, niet top down. De auteurs zijn de Nederlanders en niet hun volksvertegenwoordigers en ook niet de staatsrechtsgeleerden. Deze laatste hebben een dienende functie.
 2. Haar vaststelling geschiedt bij referendum.
 3. Zij is kort en bondig. Voor de gemiddelde Nederlander is zij goed leesbaar. Zij gaat over hoofdzaken. Bijzaken worden in de gewone wetten geregeld.
 4. Zij is veel beknopter dan de huidige Grondwet. De meeste onderdelen van de huidige Grondwet worden overgeheveld naar de gewone wetten.
 5. Zij geeft allereerst aan wat de plaats en de functie van de Grondwet is. Hier wordt gedacht in termen zoals: basisdocument; verankering van de democratische rechtsorde; ruggengraat voor de democratische rechtsstaat; bron van normativiteit en identiteit; houvast tegen gevaren van binnen en van buiten; handvest voor verantwoord burgerschap.
 6. Zij geeft vervolgens aan wat de grondbeginselen zijn van de Nederlanders. Dat zijn hun basiswaarden, zoals die ook verwoord zijn in de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948). De belangrijkste basiswaarde is de erkenning van de inherente waardigheid van alle leden van de mensengemeenschap.
 7. Zij geeft daarna een beschrijving van de grondrechten en de grondplichten van de Nederlanders. Deze staan ook al gedeeltelijk in Hoofdstuk I ‘Grondrechten’ van de huidige Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1983) en in de verschillende universele, internationale verklaringen en verdragen, met name in: de genoemde Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(1948); het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens / Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (1950); het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten(1966); het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989); het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (2000).
 8. Zij geeft daarna de hoofdlijnen aan van de Nederlandse staatsinrichting.
 9. Zij formuleert ten slotte de gemeenschappelijke uitgangspunten op de belangrijke aandachtsvelden in onze samenleving, zoals onderwijs, wetenschap, sport, gezondheid, religie, opvoeding, defensie, milieu, kunst, monarchie, immigratie en emigratie, arbeid en vrije tijd, handel en industrie, rechtspraak, europeanisering, mondialisering.
 10. Zij wordt door de Nederlanders gekend, met name via het onderwijs.

Uw reactie