Gezondheidszorg – toelichting & bibliografische notitie

27 Oct 2010

Toelichting
• Gezondheidszorg valt onder het meer algemene begrip zorg.
• Gezondheid – geestelijk en lichamelijk – is een groot goed. Zij is geen vanzelfsprekendheid. Continue een veelzijdige zorg moet worden besteed om gezondheid mogelijk te maken, te bewaren en veilig te stellen (hygiëne, veiligheid).
• Geneeskundige geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, gericht op herstel bij ziekte en ongeval, is van grote maatschappelijke waarde.

Bibliografische notitie
• In de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1953) staat ín artikel 22 dat de overheid maatregelen treft ter bevordering van de volksgezondheid. Ook in artikel 6, lid 2, en artikel 9, lid 2, staat dat de wet regels kan stellen ter bescherming van de gezondheid.
• In Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet (2006) van Jan Willem Sap staan dezelfde bepalingen als in de Herziene Grondwet in de artikelen 32, lid 1, artikel 16, lid 2, en artikel19, lid 2.
• In ‘Proeve van een Grondwet’ (2008) van prof. mr. C.A.J.M.Kortmann staan geen bepalingen over de gezondheidszorg.
• De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) bepaalt in artikel 25 dat een ieder recht heeft op geneeskundige verzorging en dat moeder en kind recht hebben op bijzondere zorg en bijstand.
• In de Verklaring van de Rechten van het Kind (1959) staat in de Preambule dat het kind op grond van zijn lichamelijke en geestelijke onrijpheid bijzondere bescherming en zorg nodig heeft met inbegrip van geëigende wettelijke bescherming, zowel vóór als na de geboorte. In Beginsel 9 staat dat niets gedaan mag worden dat de gezondheid van het kind kan schaden zijn.
• Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) beoogt met zijn 54 artikelen het geestelijk en lichamelijk welzijn van alle kinderen jonger dan achttien jaar. Daarin is de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg van de kinderen vervat. Het gaat om het heil van de kinderen in uiteenlopende levenssituaties, zoals het al dan niet leven in gebroken gezinnen, het al dan niet lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn, het al dan niet in aanraking komen met huiselijk geweld, het al dan niet met oorlogsgeweld geconfronteerd zijn, het al dan niet in armoede leven. Artikel 24, lid 1, luidt: “De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op het genot van de grootst mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte en het herstel van de gezondheid. De Staten die partij zijn, streven ernaar te waarborgen dat geen enkel kind zijn of haar recht op toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden.”
• Het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten  (1966) bepaalt in artikel 12 dat de Staten die partij zijn bij dit Verdrag het recht erkennen van een ieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid en daarvoor maatregelen nemen voor onder meer: de vermindering van het aantal doodgeborenen en van de kindersterfte; een gezonde ontwikkeling van het kind; de verbetering van de hygiëne van het gewone milieu van de mens en van het arbeidsmilieu; de voorkoming, behandeling en bestrijding van epidemische endemische ziekten, alsmede van beroepsziekten en andere ziekten; het waarborgen van geneeskundige bijstand en verzorging. Artikel 10, lid 2, luidt: “Aan moeders dient bijzondere bescherming te worden verleend gedurende een redelijke periode voor en na de geboorte van hun kind. Gedurende deze periode dient aan werkende moeders verlof met behoud van loon of verlof gekoppeld aan passende uitkeringen krachtens de sociale zekerheidswetgeving te worden toegekend.”
• In Wikipedia staat op de site Gezondheidszorg informatie over de gezondheidszorg als medische discipline. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gezondheidszorg .
• In Wikipedia staat op de site Geestelijke Gezondheidszorg informatie over de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen en Nederland. Zie:http://nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijke_gezondheidszorg .

E-mail deze pagina

Aan:
Van:

Zend deze pagina door via e-mail

Omhoog
Terug naar boven