Wetenschap en Technologie – toelichting & bibliografische notitie

27 Oct 2010

Toelichting
• Wetenschap en technologie zijn dermate belangrijk geworden, dat mens en maatschappij ervan afhankelijk zijn geworden en er meer en meer door worden bepaald: de wereld verwetenschappelijkt en vertechnologiseert. Dat gaat zo ver dat de mens daarmee het blinde toeval, dat ten grondslag ligt aan de evolutie van het leven, gaat beteugelen en ten dele naar zijn hand zetten. Reden om gezamenlijke zorg aan wetenschap en technologie te besteden.
• Door de grote impact van wetenschap en technologie dreigt haar objectiverende houding tegenover de werkelijkheid allesoverheersend te worden. Bij wijze van tegenwicht dient daarnaast een andere houding belicht te worden, een houding waar ruimte is voor de ontmoeting met subjecten, een houding die gekenmerkt wordt door eerbied en die daarmee een religieus karakter heeft.

Bibliografische notitie
• In de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden “(1983) staat niets over wetenschap en technologie; evenmin in Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet (2006) van Jan Willem Sap en in de ‘Proeve van een Grondwet’ (2008) van prof. mr. C.A.J.M.Kortmann.
• In artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM,1948) staat dat een ieder het recht heeft om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan, alsmede dat een ieder het recht heeft op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk werk, dat hij heeft voortgebracht.
• In artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (1966) staat – behalve het bovenstaande in de UVRM – dat betrokken Staten maatregelen nemen, die noodzakelijk zijn voor het behoud, de ontwikkeling en de verbreding van de wetenschap, de vrijheid eerbiedigen die onontbeerlijk is voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en de internationale contacten en samenwerking op wetenschappelijk gebied stimuleren.


E-mail deze pagina

Aan:
Van:

Zend deze pagina door via e-mail

Omhoog
Terug naar boven