Logboek 2019

Het logboek bevat berichten over opmerkelijke ontwikkelingen bij  de totstandkoming van de Nieuwe Nederlandse Grondwet

vrijdag 15 maart 2019           Voorwaardelijke Onderwijsvrijheid 

Stelling: “ Al het met gemeenschapsgelden gefinancierde onderwijs in Nederland is expliciet grondwettelijk gegrondvest op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens / Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (1950), het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989), het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (2000).”

Deze stelling betekent een conditio sine qua non voor de vrijheid van onderwijs in Nederland. Deze stelling houdt een grondige verandering in van het in 1917 geformuleerde artikel 23 van Hoofdstuk 1,  GRONDRECHTEN, van de huidige Nederlandse  Grondwet. CS
——————————————-

dinsdag 12 maart 2019        Humanisering versus Islamisering

Paul Cliteur (1955, rechtsgeleerde, filosoof, voormalig voorzitter van het Humanistisch Verbond) ergert zich bij het lezen van het boek van de humanistisch-liberale intellectueel Sid Lukkassen, getiteld Kerkgangers en Zuilenbouwers. De Nieuwe Zuil, aan de in dat boek opgevoerde gelovige katholiek Robert Lemm. Deze ziet liever dat Europa zich tot islam bekeert dan dat Europa blijft voortbestaan als een seculiere of humanistische mogendheid. Lemm: “Toch zit ik niet met de islamisering. Wij zijn opgebruikt – nu komt de islam en die is vitaal. Zo ging het eerder in Byzantium en nu gaat het zo in West-Europa. Mijn kleinkinderen gaan straks naar de moskee”. Daartegenover bepleit Lukkassen – en met hem Cliteur – “een wedergeboorte, een renaissance van Europa”. (Zie:  Civis Mundi Digitaal #79, Maart 2019 (I).)

In de lijn van het hedendaagse humanisme, waarbij redelijkheid, eerbied en moed elementen zijn, moeten in onze tijd leerlingen in de met gemeenschapsgelden gefinancierde onderwijsinstellingen – vanaf de basisschool tot en met de universiteit – wijsgerig gevormd worden. Zij moeten een verantwoorde wereld-, levens- en mensbeschouwing ontwikkelen, met erkenning van de grenzen van onze kennis. CS

————————————————————

zondag 10 maart 2019       De Eed van Hippocrates
“Soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten”, dat is voor artsen beter dan domweg de eed van Hippocrates volgen. Dat was het oordeel van een huisarts  in het WNL-programma Stand van Nederland, 7 maart NPO 2.  CS
———————————————

zondag  3 maart 2019        Afwijkend standpunt

In zijn interview dit weekend in  het AD magazine (pagina 8-13) antwoordt Frits Bolkestein (1933, oud-VVD-leider) het volgende op de vraag waarom hij in zijn laatst verschenen boek pleit voor hulp bij voltooid leven: “Omdat ik het op dat punt niet eens ben met mijn partij. In het Romeinse keizerrijk was het betrekkelijk normaal als iemand een einde aan zijn leven wilde maken. Je werd dan geholpen door een slaaf. Die bracht een kom warm water, waarin je polsen werden doorgesneden. Ik vind dat als mensen bij hun volle verstand zijn, zij mogen beschikken over hun  lichaam. Je zou in een wet moeten vervatten wat de voorwaarden zijn waaronder iemand dient te worden geholpen.” Op de vraag of Bolkestein er zelf weleens over denkt, zegt hij: “Absoluut niet. Ik doe nog veel leuke dingen. Er zijn veel mensen die mij ervan zouden weerhouden. Mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Ik zou hen veel verdriet doen”.

Ik zit op dezelfde golflengte als Frits Bolkestein. (Zijn overgrootvader was melkboer in Amsterdam. Mijn vader was dat ook.) CS

————————————————————

dinsdag 19 februari 2019      Eeuw van het filosofie-onderwijs

Historica Daniela Hooghiemstra schrijft in haar column, getiteld “De behoefte aan samen geloven”, dat het moeilijk is om zonder geloof te leven, het te moeten stellen zonder de eenduidigheid en de gemeenschappelijke warmte waar een religie in voorziet en dat het zelf nadenken in Nederland ook nog niet zo lang wordt gedaan. (De  Volkskrant van vandaag, pagina 24.)

Sterrenkundige Vincent Icke zegt in zijn interview, getiteld “Wij mensen zijn een gelovige diersoort”, dat toeval het allesbepalende principe van de evolutie is en dat het heelal  prachtig  ingewikkeld en schitterend in elkaar steekt.  (De Volkskrant van gisteren, pagina 12 en 13.)

Ja, “door gebruik van eigen verstand, met besef van eigen verantwoordelijkheid en inachtneming van alle mogelijke wetenschappelijke inzichten” (woorden van Hooghiemstra), beleven we thans in Nederland de eeuw van de filosofie, onderwezen  op onze scholen,  vanaf de basisschool tot en met de universiteit. CS
——————————————————

zaterdag 16 februari 2019    Von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) schreef: “Das schönste Glück des denkenden Menschen ist, das Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren”.

In plaats van  “ruhig zu verehren” kan je beter zeggen “het onverklaarbare weten te verdragen”. Zeker in het licht van de god-is-dood-theorie van Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900). CS
——————————————————–

zondag 3 februari 2019            Nucleaire apocalyps
Patriarch Kirill, hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk:  “Je moet wel blind zijn om de verschrikkelijke momenten in de geschiedenis niet te zien naderen waarover de apostel en evangelist Johannes  sprak in zijn Openbaring”.  Zie het artikel van Dina Chapajeva  in de Volkskrant  van 31 januari, pagina 22 Opinie & Debat. Zij wijst op de zorgwekkende opkomst van apocalyptische retoriek in Rusland. CS
————————————————-

donderdag 31 januari 2019          Doodwensonderzoek
De Universiteit voor Humanistiek (UvH) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) starten in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  het onderzoek naar de doodswens bij voltooid leven. Twintig duizend Nederlandse burgers van 55 jaar en ouder en ook huisartsen worden ondervraagd. Het onderzoeksrapport is naar verwachting eind van het lopende jaar klaar. (Zie ook dit Logboek de dato 13 oktober 2017 “Regeerakkoord 2017” en de dato dinsdag 19 december 2017 “Ondervraag bejaarde weduwen en weduwnaars”.)  CS
————————————-

dinsdag 29 januari 2019          Civis Mundi
In Civis Mundi  Digital #75, januari 2019 (II) zijn in de rubriek Religie mijn stukjes over “De twaalf artikelen van het christelijk geloof” en “De twaalf artikelen van het weten” (zie dit Logboek de dato 18 december 2018) tot mijn genoegen opgenomen. Civis Mundi (Burger van de Wereld) is een Nederlandstalig tijdschrift over politiek, filosofie en cultuur. Het is sinds 2010 gedigitaliseerd en komt maandelijks via internet en e-mail uit.  Het werkt met de bezielende hoofdredacteur Wim Couwenberg (1926), emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht, die in 2015 de onderscheiding “Desiderius”  kreeg van de Erasmus Universiteit Rotterdam vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan het publieke debat en de opinievorming in Nederland in de afgelopen halve eeuw. Couwenberg, van huis uit katholiek, het geloof achter zich gelaten, noemt zich katholiek in de betekenis van “holistisch, integraal, liberaal”.
Van Wim Couwenberg heb ik destijds de term deliberatieve democratie overgenomen. Deze term duidt voor mij – lettend op de grote toekomstmogelijkheden van informatie en communicatie – op een wenkend perspectief, met name met betrekking tot het maken  van een grondwet van en door het volk . CS
————————————————

maandag 21 januari 2019     Loslaten
René Diekstra (1946,  psycholoog, psychotherapeut) heeft een boek geschreven, getiteld Leven is loslaten – over een dood met grote toekomst. In een groot interview met hem in de Volkskrant van afgelopen zaterdag (pagina 6-8 Opinie) met de kop “Wen maar aan meer suïcides in de toekomst” stelt Diekstra dat we langer leven, veel en veel later doodgaan, steeds meer zelfbeschikking krijgen en dat het aantal zelfdodingen in de toekomst onvermijdelijk zal toenemen.  Diekstra: “Maar het is niet aan mij om zelfdoding te verijdelen of te veroordelen als iemand daar weloverwogen voor kiest”. Dat is: “Als ze tot stand komt in samenspraak met anderen”. Er is hier, aldus Diekstra, sprake van existentieel en niet van medisch handelen, waarbij ook niet-medische bijstand verantwoord is.
Zelf hoor ik tot de groep hoogbejaarden. In de komende maand maart word ik 87 jaar. Het zou nu mijn leven verlichten, als er een middel vrij beschikbaar zou zijn, waarmee ik zou kunnen ontslapen. Te gelegener tijd zou ik daar dan gebruik van maken na overleg met in het bijzonder mijn beminde kinderen en kleinkinderen. Maar ik erken dat er vooral bij jongere mensen hier weinig invoelingsvermogen voor bestaat.   CS
——————————————-

zaterdag 19 januari 2019           Stapstenen
Soms moet je je over stapstenen voortbewegen, bijvoorbeeld op modderige paden of op laag stromend water. Een beeld van hoe je bij tijd en wijle door het leven gaat. CS
———————————————-

woensdag 9 januari 2019     Jezus van Nazareth
Als dat mogelijk zou zijn, zou ik  (1932) graag een gesprek voeren met Jezus van Nazareth (begin van onze jaartelling). Ik zou zijn godsbegrip aan de orde stellen dat ik erg antropomorf vind.  Ik zou ook zijn geloofwaardigheid  aan de orde stellen. Hij roept namelijk op  om in hem te geloven, waarop naar zijn zeggen een grote beloning staat, te weten een eeuwig leven. Ik zou tegen hem zeggen dat ik zijn oproep om je naasten lief te hebben van harte ondersteun. Ik zou hem een indicatie willen geven van mijn eigen wereld- levens- en mensbeschouwing (zie mijn Twaalf Artikelen van het Weten). Ik zou verder aangeven dat ik geen deel wil uitmaken van zijn groep volgelingen. Ik zou benieuwd zijn of wij verder vriendschappelijk met elkaar zouden kunnen omgaan, waar ook ruimte zou zijn voor een lach en een traan, voor humor dus.  CS
———————————————————

zondag  6 januari 2019                          Referendum

Wanneer straks het bindend referendum in Nederland is ingevoerd, kunnen de volgende twee vragen aan de kiesgerechtigde Nederlanders worden voorgelegd:
*  Vindt u dat een schriftelijke (eventueel notarieel vastgestelde) euthanasieverklaring te allen tijde en in alle omstandigheden moet gelden?     [Ja / neen]
*  Vindt u dat hulp  bieden bij vrijwillige zelfdoding wettelijk geoorloofd moet zijn?  [Ja/neen]

Toelichting. Het is belachelijk dat je nu in geval van dementie je euthanasieverklaring mondeling moet bevestigen, omdat dit wettelijk zo geregeld is. Het is belachelijk dat je iemand, voor wie het te bezwaarlijk is verder te leven, niet mag bijstaan bij het beëindigen van zijn leven, omdat dit wettelijk zo geregeld is. CS
————————————————-