Logboek 2018

Het logboek bevat berichten over opmerkelijke ontwikkelingen bij  de totstandkoming van de Nieuwe Nederlandse Grondwet

donderag 15 maart    Zinnen die je bijblijven
Praktisch iedereen heeft dat wel: zinnen die je bijblijven. Ik heb dat bijvoorbeeld bij de uit Wenen afkomstige filosoof Karl Popper (1902-1994). Hij sprak die indrukwekkende zinnen uit in de zomer van 1981 in een rede voor de Bayerische Rundfunk. Hij zei: ”Mij thuis wetend in de traditie van de zelfkritische, sceptische filosofie – waarin zich denkers bevinden zoals Xenophanes, Socrates, Cusanus, Montaigne, Erasmus, Locke, Voltaire – wijs ik met nadruk op de principiële menselijke feilbaarheid. Uit ons ‘niet-weten’ trek ik belangrijke ethische consequenties, namelijk verdraagzaamheid en het niet dulden van onverdraagzaamheid, geweld en wreedheid”.  CS
——————————————–
maandag 12 maart 2018     Veertien eeuwen indoctrinatie
“Nu is het anders. Dankzij internet weten en zien moslims meer van de wereld. Ze zoeken vertalingen op van de Koranteksten en discussiëren daarover in chatrooms en op fora. Het secularisme onder moslims is zo veel meer zichtbaar en wordt daardoor meer bespreekbaar. Internet doet met de islam wat  de drukpers deed met het christendom. De Verlichting – die periode waarin de rede en het vrije debat werden bevorderd – duurde in Europa meer dan honderd jaar, voor de islamitische wereld zal het veel sneller gaan.” Deze voor mij opbeurende tekst las ik in de Volkskrant van afgelopen zaterdag (pagina OPINIE 6-8), in het prachtige interview met de in Pakistan geboren Ali Rizvi (1975). Deze is een voormalig moslim en werkt momenteel in Canada in de medische sector. Hij schreef De atheïstische moslim – Een weg van geloof naar rede.

Mijn mening in deze. We moeten geduld hebben. We hebben te maken met een deel van de wereldbevolking dat gedurende veertien eeuwen geïndoctrineerd is. Het is, zoals Rivzi in het interview zegt: “Hervorming is een proces dat begint met onderwijs, met kennismaking met andere ideeën, met kritisch denken, met een sceptische houding, met een interesse in de wetenschappelijke methode”. CS
——————————————————-
vrijdag  9 maart 2018        Kwantummechanica
Klaas Landsman (54), wiskundig natuurkundige, als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is zelf, zoals veel anderen,  opgevoed met het idee van de vaste natuurwetten. In principe voorspellen die wetten alles. Alles is een kwestie van oorzaak en gevolg.  Zekerheid troef. Overigens was er wel begrensde zekerheid, omdat we niet alle oorzaken kunnen achterhalen. Dit laatste doet de mensen geloven in een diepere werkelijkheid waar ook gewoon sprake is van oorzaak en gevolg.  Maar inmiddels is Landsman ervan overtuigd dat er ook gebeurtenissen zijn zonder oorzaak. Iets wat we ons eigenlijk  niet kunnen voorstellen. Landman is specialist in de kwantummechanica (“een hoofdpijndossier van de natuurkunde”). Daar gaat het over de kleinste deeltjes en de kleinste afstanden. Daar ontbreekt die bekende zekerheid van oorzaak en gevolg en is ongewisheid troef. Daar is er slechts iets op het moment dat het gemeten wordt. Landsman heeft het hier over toeval. (Zie het interview met Klaas Landsman in de Volkskrant van afgelopen dinsdag, pagina 25, getiteld “Alles is toeval, en dat is alles” .

Mijn gedachte hier is de volgende. Mensen zijn geneigd hun niet-leefwereld (dus ook de microkosmos, de macrokosmos, het Zijn in het algemeen) vanuit hun eigen leefwereld te benoemen en te vatten. Met bekende begrippen dus, zoals bedoeling, toeval, oorzaak en gevolg, etc. Dat is kwestieus. CS
————————————————————-
maandag 26 februari 2018   Nog eens euthanasie 
“Dat zinloze bonken op de muur van de overheid om je levenseinde af te dwingen… doe het toch lekker zelf.”
“Hulp bij zelfdoding door niet-artsen moet niet langer strafbaar zijn.”
“En de D66-initiatiefwet Waardig levenseinde moet er niet komen.”
Aldus arts/filosoof/schrijver Bert Keizer (1947) in zijn interview in de Volkskrant van afgelopen zaterdag, SIR EDMUND, pag.10-15.
Ik zou willen dat de stellingname van Bert Keizer in een bindend referendum zou  kunnen worden voorgelegd aan de Nederlanders, kan het zijn door Keizer toegelicht vanuit zijn jarenlange ervaring als arts in een verpleeghuis (in 1994 verscheen zijn boek Het refrein is Hein / Dagen uit een verpleeghuis).  CS
————————————————————–
maandag 12 februari 2018    Maakbare dood en niet langer strafbaar
Op woensdag 21 februari aanstaande vindt er in Pakhuis de Zwijger (Amsterdam) een debat plaats naar aanleiding van de verschijning van het essay Voltooid. Nieuw licht op een zelfgekozen dood van Bert Keizer (1947), arts, filosoof en schrijver. In de  NRC van het voorbije weekend staat een artikel van zijn hand. Daarin schetst hij de toekomst van euthanasie waarin de dood maakbaar is en de arts niet langer strafbaar (pag. Opinie & Debat 04 en 05). Keizer herinnert in zijn artikel aan de Schotse aimabele Verlichting-filosoof David Hume (1711-1776), die in de 18e eeuw van oordeel was dat je het leven mag beëindigen  wanneer het niet meer de moeite waard is. Keizer herinnert in zijn artikel aan de momentele rechtszaak van Albert Heringa.  Deze bejaarde zoon bood in 2008 zijn hoogbejaarde stiefmoeder hulp bij haar zelf gewilde dood en wordt in 2018 van misdaad beschuldigd, terwijl hij door niemand van zijn medeburgers als misdadiger wordt beschouwd. Keizer komt  in zijn artikel met een uitdijende lijst van potentiële euthanasiegegadigden: terminale patiënten; chronische zieken (multiple sclerose, beroerte, Parkinson); psychiatrische patiënten (chronische depressie, schizofrenie, borderline syndroom, autisme, dementie); hoogbejaarden; jongeren die hun leven als leeg beschouwen; tbs’ers voor wie hun leven uitzichtloos en ondraaglijk is; ernstig hersenbeschadigde kinderen. Keizer verwacht dat hulp bij zelfdoding niet langer strafbaar blijft en dat hulp van de arts bij euthanasie niet meer nodig is. “Maar die arts zal zich niet langer af te hoeven pijnigen over ‘al die nieuwe doodskandidaten’, die eindeloze optocht van steeds nieuwe categorieën lijdende mensen die hun leven willen beëindigen op een humane manier”, aldus Bert Keizer.  CS
—————————————————
dinsdag 6 februari 2018     Ja, lang en zelfs eeuwig leven!
Mensen hangen aan het leven, leven liefst zo lang mogelijk, zijn zelfs gevoelig voor eeuwig leven (beloofd aan allen die in Christus willen geloven). Deze hang vindt zijn weerslag in de strenge Nederlandse euthanasie-wetgeving: grote barrières bij zelfdoding. De 29-jarige Aurelia Brouwers zei in een interview vlak voor haar zelfgekozen, officieel toegestane dood eind 2017: “Ik begrijp dat je heel, heel goed wilt checken of iemand echt dood wil. Maar acht jaar lang?”. Dit meisje had jarenlang een complex van psychiatrische aandoeningen, had diverse malen tevergeefs zelf geprobeerd een einde aan haar leven te maken, had veel verschillende therapieën doorgemaakt, vond begrip en steun bij haar moeder. (Zie de Volkskrant van zaterdag 3 februari 2018, de katern ‘Zaterdag’ , pag. 1-5, het artikel “Euthanasie bij psychisch lijden”.)
Ik zou willen dat de hedendaagse maatschappij wat meer begrip heeft voor de doodswens van degenen die “aan het leven lijden”, meer vertrouwen heeft  in hun oordeel, minder de neiging vertoont om hen tegen zichzelf te beschermen. Ik denk hierbij aan de zieke mensen, oud en jong. Ik denk aan de oude mensen, die het besef hebben dat hun leven voltooid is. Ik zou willen dat dit alles ook tot uitdrukking komt in de (grond)wetgeving. Laat toch ‘de pil van Drion’ vrijelijk beschikbaar komen.  CS
———————————————————————
zondag 28 januari 2018     Baruch de Spinoza (1632-1677)
Recensent Arnold Heumakers besteedt een groot artikel in de NRC van afgelopen vrijdag (de pagina’s C4 en C5) aan de vertaling, toelichting en samenvatting door Maarten van Buuren van het boek Ethica van Spinoza (461 bladzijden).  Deze Nederlandse filosoof, die destijds door de orthodoxe rabbijnen uit de Joodse gemeenschap is gegooid, door hen in samenwerking met de calvinistische predikanten uit Amsterdam is verbannen en door de staat tot de orde zou moeten worden geroepen, is volgens Heumakers momenteel weer razend populair. “De seculiere moderniteit, de scheiding van kerk en staat, gelijkheid en vrijheid: het zou begonnen zijn met Spinoza”, aldus Heumakers. “Er zijn zelfs Spinoza-bloggers”.  Dit alles in lijn met de rijke nationale receptie van Spinoza door de eeuwen heen. Ook de Duitser  Friedrich Nietzsche (1844-1900) met zijn Umwertung aller Werte herkende zich in Spinoza.
Spinoza’s filosofie liegt er inderdaad niet om: de Natuur doet niet aan moraal; de Natuur doet niet aan doelen; de Natuur doet alleen aan oorzaken; er is een volledig gedetermineerd universum; de mens is gedetermineerd; wie er anders over denkt, houdt zich zelf voor de gek.
Heumakers: “Het kost nog steeds moeite dit alles ten volle tot je te laten doordingen, zozeer heeft de transcendente godheid van het joden- en christendom zijn sporen getrokken door het Europese denken. Tot in het recht en de moraal toe hebben we onwillekeurig de neiging uit te gaan van absolute, universele, maar in wezen bovennatuurlijke principes en idealen, zoals bij het onderscheid tussen goed en kwaad”.
Mijn eigen stellingname in deze is: ons antropomorf denken over het Zijn lijkt wel in ons bloed te zitten; we zijn zo geneigd onze menselijke begrippen, zoals waarheid, goedheid, schoonheid, ten onrechte ook te betrekken op het Zijn; het Zijn kent – voor ons onbarmhartig – geen mededogen; de mensen moeten uit eigen kracht er iets van zien te maken. Dit zou ons leidend beginsel moeten zijn, tot uitdrukking komend in de Nieuwe Nederlandse Grondwet.  CS
——————————————————

vrijdag 19 januari 2018   Karkas
Afgelopen maandag 15 januari was er het Jaarlijkse Depressie Gala. Het thema was: Bespreekbaar maken. Omroep MAX schonk daar aandacht aan.  In het informatieve televisieprogramma “Tijd voor MAX” (NPO 1) sprak presentatrice Martine van Os met (dochter) Femke Schavemaker, ook behept met bipolaire stoornis. Zij is de schrijfster van de autobiografische roman Karkas. In het vraaggesprek met Martine duidde Femke haar stoornis. Sprekend over haar depressie-perioden vertelde zij dat bij haar dan eigenlijk geen sprake is van verdriet of van somberheid, maar van een bepaalde kijk op de wereld, een soort röntgenvisie. Je ziet de wereld dan ontdaan van alle betekenis, van alle emoties, van alle sociale verbanden, van alle betekenissen. Je bent dan onthecht van de menselijke soort. Je voelt eigenlijk niets, ook niet voor andere mensen. Een kale wereld dus, uitgebeend. Een skelet, een karkas. Vandaar ook de titel van haar roman.
In de lijn van die periodieke zwarte röntgenvisie van Femke ligt haar filosofie over het Zijn. In haar grootse interview in de NRC van zaterdag 29 april 2017 zegt zij dat haar visie op de wereld heel helder is: er bestaat geen doel; er is geen zin. Maar ze snapt wel dat anderen deze denkbeelden toeschrijven aan haar stoornis. “Ik laat het aan de lezer of die mij een zeikwijf vindt of een sterke vrouw”, aldus Femke Schavemaker in dat interview. (Zie ook dit Logboek de dato 22 mei 2017.)  CS
————————————————————-
zaterdag 13 januari 2018     Wereldwijde geboortebeperking
Frits Bolkestein (1933) memoreert dat beneden de Afrikaanse Sahara het aantal inwoners in het jaar 2050 stijgt van de huidige 1,2 miljard naar 2,5 miljard en in het jaar 2100  naar 4 miljard. Hij vindt dat geboortebeperking geboden is, maar ziet dat geboortebeperking hier in de Tweede Kamer nog steeds een gevoelig thema is,  mogelijk een overblijfsel van de christelijke invloed. (Zie zijn artikel in de NRC van afgelopen donderdag, pagina Opinie 19, met de kop: “Immigratie afremmen kan maar op één manier. / Het is naïef om te denken dat investeren in ontwikkelingslanden immigratie afremt. / Maak liever de anticonceptiepil populair.”)

Wereldwijd zijn emigratie en immigratie vanzelfsprekend maatschappelijk nuttig, maar is de massale en ongecontroleerde omvang daarvan problematisch.  Met het oog hierop – alsmede en met het oog op de grootschalige vervuiling – is geboortebeperking noodzakelijk.  Het is hoog tijd dat “Rome” de wissels omgooit en met een realistische mensvisie komt. Op naar een eigentijdse religie, met een even eigentijds omgaan met het mysterie van ons bestaan. CS
———————————————————–

dinsdag 2 januari 2018       Zoete tranen van verdriet
“Het leven is een illusie van onsterfelijkheid. Het afscheid komt ooit, zorg voor mooie herinneringen.” Aldus de klinisch ethicus Erwin Kompanje in de serie in de Volkskrant  “Medische experts over de patiënt die hun kijk op het vak veranderde” (SIR EDMUND, 23 december 2017, pagina 41). Kompanje blikt in zijn stukje terug op een gesprek in het ziekenhuis op een avond ruim twintig jaar geleden met een jonge docent  Engels, wiens vriendin bij het joggen was getroffen door een hersenvliesbloeding en spoedig zou overlijden. Kompanje: “Ik bereidde hem voor op het ergste, vertelde dat ze de volgende morgen waarschijnlijk zou overlijden. Ik citeerde Shakespeare, de beroemde zin uit Romeo and Juliet: Parting is such sweet sorrow. Omdat het verdriet over het afscheid zou versmelten met alle mooie herinneringen aan haar leven en hun liefde. Hij brak in tranen uit. […] Op haar grafsteen staan de woorden die hem zo hadden geraakt, die ene zin uit Romeo and Juliet, die ik op de laatste avond aan haar bed citeerde.”  CS

———————————————-