Industrie / Handel – toelichting & bibliografische notitie

27 Oct 2010

Toelichting

 • Industrie en handel vormen elementaire onderwerpen in ideologieën zoals kapitalisme, communisme (marxisme) en anarchisme.
 • Industrie en handel kunnen tegenwoordig niet meer volledig overgelaten worden aan de vrije markt, aan het blinde spel der krachten.
 • Industrie en handel kunnen tegenwoordig niet meer louter op winst gericht zijn.
 • Met het oog op de milieu- en natuurgrenzen moet er eigenlijk zo weinig mogelijk en zo goed mogelijk worden geproduceerd, getransporteerd en geconsumeerd. De vrijheid is hier betrekkelijk geworden.
 • Op http://www.ez.nl/Organisatie/Het_ministerie , de website van het Ministerie van Economische zaken (EZ), staan missie, visie en strategie van EZ geformuleerd. Missie: “In een open wereldeconomie realiseert EZ de condities voor een welvarend, duurzaam en ondernemend Nederland”. Visie: “In een wereld waar grenzen verdwijnen en mensen, kapitaal, informatie en producten zich steeds gemakkelijker verplaatsen, is Nederland dé plek om te werken, te ondernemen en te leven”. Strategie: “Daarom zorgt EZ ervoor dat bedrijven steeds meer ruimte krijgen om te ondernemen en te vernieuwen; consumenten sterker staan en hun recht laten gelden; onze energie schoon en zeker is en onze telecommunicatie veilig en betrouwbaar”.


Bibliografische notitie

 • In de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1983) staat in artikel 134 dat bij en krachtens de wet openbare lichamen voor beroep en bedrijf kunnen worden ingesteld en opgeheven.
 • Hetzelfde als het bovenstaande staat letterlijk in Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet (2006) van Jan Willem Sap in artikel 132.
 • In ‘Proeve van een Grondwet’ (2008) van prof. mr. C.A.J.M.Kortmann staat niets over handel en industrie.
 • In het Handvest van de Verenigde Naties (1945) staat in hoofdstuk IX  ‘Internationale economische en sociale samenwerking’ in artikel 55 dat de Verenigde Naties voorwaarden bevorderen voor economische en sociale vooruitgang en ontwikkeling, alsmede  oplossingen bevorderen voor internationale economische en sociale problemen. In hoofdstuk X ‘Economische en Sociale Raad’ staat dat de Verenigde Naties over een Economische en Sociale Raad beschikken.
 • In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) staat in artikel 4 dat niemand in slavernij of horigheid zal worden gehouden en dat slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
 • In het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van de leden van de Raad van Europa (1950) staat in artikel 4 staat dat niemand in slavernij of dienstbaarheid mag worden gehouden en dat niemand gedwongen mag worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.
 • In de Verklaring van de Rechten van het Kind (1959) staat in Beginsel 4 dat het kind de voordelen van de sociale zekerheid moet genieten. In Beginsel 9 staat dat het kind niet in het arbeidsproces mag worden opgenomen vóór een redelijke minimumleeftijd en dat het kind in geen geval enige bezigheid of beroep mag uitoefenen welke zijn gezondheid of opvoeding kan schaden of belemmerend werkt op zijn lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling.
 • In het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (1966) staat in artikel 1 dat alle volken ter verwezenlijking van hun doeleinden vrijelijk kunnen beschikken over hun natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen, zij het binnen de verplichtingen, voortvloeiend uit internationale economische samenwerking. In artikel 8 staat niemand in slavernij mag worden gehouden en dat slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
 • In het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (1966) staat in artikel 1 dat alle volken ter verwezenlijking van hun doeleinden vrijelijk kunnen beschikken over hun natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen, zij het binnen de verplichtingen, voortvloeiend uit internationale economische samenwerking. In geen geval mogen een volk zijn bestaansmiddelen worden ontnomen. In artikel 6 staat dat er gewerkt moet worden aan gestadige economische, sociale en culturele ontwikkelingen en het scheppen van volledige gelegenheid tot het verrichten van productieve arbeid. In artikel 11 staat dat in de strijd tegen de (wereld)honger onder meer de methoden voor de voortbrenging, verduurzaming en verdeling van voedsel verbeterd moeten worden door volledige gebruikmaking van de technische en wetenschappelijke kennis en dat een billijke verdeling van de wereldvoedselvoorraden in verhouding tot de behoefte dient verzekerd te worden.
 • In het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) staat in artikel 31 dat het kind recht heeft op rust en vrije tijd. In artikel 32 staat dat het kind het recht heeft beschermd te worden tegen economische exploitatie en tegen het verrichten van werk dat naar alle waarschijnlijkheid gevaarlijk is of de opvoeding van het kind zal hinderen, of schadelijk zal zijn voor de gezondheid of de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke ontwikkeling van het kind. Voorts staat in dit artikel staat een drietal concrete maatregelen ter zake van betaalde kinderarbeid betreffende minimumleeftijd, werktijden, arbeidsvoorwaarden en sancties. In artikel 34 staat dat kinderen beschermd moeten worden tegen alle vormen van seksuele exploitatie en seksueel misbruik. In artikel 35 staat dat alle passende nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen moeten worden genomen ter voorkoming van verkoop van of handel in kinderen voor welk doel of in welke vorm ook.
 • In het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (2000) staat in artikel 5 dat slavernij, dwangarbeid en mensenhandel zijn verboden. In artikel 16 staat dat de vrijheid van ondernemerschap wordt erkend overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en de nationale wetgevingen en praktijken. In artikel staat het recht op eigendom beschreven. In artikel 23 staat dat gelijkheid van mannen en vrouwen moet worden gewaarborgd op het gebied van werkgelegenheid, beroep en beloning. In artikel 24 staat dat de belangen van het kind voorop staan. In artikel 25 staat dat de rechten van ouderen geëerbiedigd moeten worden. In artikel 26 staat dat het recht van personen met een handicap geëerbiedigd moet worden op het gebied van beroepsintegratie. In artikel 32 staat het verbod op kinderarbeid en het gebod tot bescherming van jongeren op het werk. In artikel 33 wordt de relatie tussen beroep c.q. moederschap veilig gesteld. In artikel 37 staat dat het milieu beschermd en verbeterd dient te worden. In artikel 38 dat de consumentenbescherming verzekerd dient te zijn.
 • Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme
 • Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Communisme
 • Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dictatuur_van_het_proletariaat
 • Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Anarchisme
 • Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Industrie
 • Zie Industriële revolutie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Industriële_revolutie
 • Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijf
 • Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Productie

E-mail deze pagina

Aan:
Van:

Zend deze pagina door via e-mail

Omhoog
Terug naar boven