Levensbeëindiging – toelichting & bibliografische notitie

27 Oct 2010

 • Het beëindigen van een mensenleven in welke vorm en welke omstandigheid dan ook staat in het licht van de erkenning van de inherente waardigheid van alle leden van de mensengemeenschap. Ieder mensenleven is heilig.
 • Het wetens en willens zelf beëindigen van het eigen leven – al dan niet met ingeroepen hulp van een ander – en het desgevraagd laten beëindigen (euthanasie) is  ten principale geoorloofd. Nederlanders hoeven er niet bang te zijn doen om niet te mogen sterven, wanneer zij daaraan toe zijn. Hier is geen sprake van moord en zelfmoord.
 • Doden in geval van abortus en wilsonbekwaamheid dient zo verantwoord te geschieden, dat er geen sprake is van moord.
 • Doden in geval van zelfverdediging en verdediging van het land (militaire dienst) staat ook in het licht van de eerbiediging van ieder mensenleven.
 • Het doden in termen van zelfdoding, euthanasie, abortus, doden van wilsonbekwamen en doodstraf dient in de Nieuwe Nederlandse Grondwet expliciet aan de orde te komen. Dit gebeurt niet in de huidige Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden en in de universele verklaringen en internationale verdragen.

Bibliografische notitie

 • In de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1983) staat dat ieder recht heeft op de onaantastbaarheid van zijn lichaam (artikel 11), dat alle Nederlanders dienstplichtig zijn (artikel 97) en dat de doodstraf niet kan worden opgelegd (artikel 114). Er staan geen bepalingen over levensbeëindiging in termen van zelfdoding, euthanasie, abortus en doden van wilsonbekwamen.
 • In Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet (2006) van Jan Willem Sap staat dat ieder recht heeft op leven en dat de doodstraf niet kan worden opgelegd (artikel 15), dat ieder recht heeft op de onaantastbaarheid van zijn lichaam (artikel 21), en dat alle Nederlanders dienstplichtig zijn (artikel 146). Er staan geen bepalingen over levensbeëindiging in termen van zelfdoding, euthanasie, abortus en doden van wilsonbekwamen.
 • In ‘Proeve van een Grondwet’ (2008) van prof. mr. C.A.J.M.Kortmann staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt het recht heeft gevrijwaard te worden van doodstraf en andere onmenselijke handelingen (artikel 3.1). Er staan geen bepalingen over levensbeëindiging in termen van zelfdoding, euthanasie, abortus en doden van wilsonbekwamen.
 • In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) staat dat een ieder recht heeft op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon (artikel 3). Er staan geen bepalingen over levensbeëindiging in termen van doodstraf, zelfdoding, euthanasie, abortus en doden van wilsonbekwamen.
 • In het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van de leden van de Raad van Europa (1950) is artikel 2 gewijd aan het recht op leven. Niemand mag opzettelijk van het leven worden beroofd behalve in geval van doodstraf, verdediging tegen onrechtmatig geweld, bewerkstelliging van een rechtmatige arrestatie, voorkoming van het ontsnappen van een rechtmatig gedetineerde, onderdrukking van oproer of opstand.
 • In het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (1966) staat dat ieder het recht op leven heeft, dat dit recht door de wet wordt beschermd en dat niemand naar willekeur van zijn leven mag worden beroofd (artikel 6.1).
 • In het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) staat dat de Staten die partij zijn, erkennen dat ieder kind het inherente recht op leven heeft (artikel 6.1), dat doodstraf noch levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van vrijlating aan jongeren dan achttien jaar worden opgelegd (artikel 37.a), dat personen jonger dan vijftien jaar in de strijdkrachten worden opgenomen of ingelijfd (artikel 38.3). Er staan geen bepalingen over levensbeëindiging in termen van zelfdoding, euthanasie, abortus en doden van wilsonbekwamen.
 • Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Euthanasie_in_Nederland
 • Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Euthanasie
 • Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfmoord
 • Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Doodstraf_in_Nederland
 • Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Doodstraf
 • Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Abortus
 • Zie: http://www.justitie.nl/onderwerpen/familie_en_gezin/euthanasie